Copyright

Copyright

AUTORSKÁ PRÁVA

Materiály zobrazené či uvedené na tomto webovém serveru (dále označovaném jako “server”) mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódu a obecného vzhledu serveru jsou předmětem autorských práv vlastněných společností Maxwell s.r.o.: © copyright Maxwell s.r.o. 2004. Veškerá práva vyhrazena, pokud není konkrétně uvedeno jinak.

PODMÍNKY

Váš přístup a využití tohoto serveru podléhají následujícím podmínkám a všem relevantním zákonům. Tím, že jste tento server vyhledali a procházíte jím, tyto podmínky bezvýhradně přijímáte.
Informace na tomto serveru můžete stahovat, prohlížet a tisknout pouze k nekomerčnímu použití a za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích těchto dokumentů zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva a výhrady, jež jsou na nich uvedeny.
Tento server může obsahovat odkazy na ochranné známky, patenty, vlastněné informace, produkty, technologie či jiná práva společnosti Maxwell, jejích mateřských nebo dceřiných společností nebo jiných partnerů. K uvedeným předmětům a právům nemáte žádnou licenci či jiné právo.
Jakákoli korespondence, kterou se společností Maxwell prostřednictvím tohoto serveru povedete, či materiál na něj zaslaný e-mailem či jinak nebudou považovány za důvěrné a vlastněné. To, co zašlete či publikujete se stává majetkem společnosti Maxwell a může být použito k jakémukoli účelu včetně mimo jiné reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a umístění na webu. Navíc může uvedená společnost jakékoli myšlenky, koncepce, know-how či metody uvedené v jakémkoli sdělení určeném tomuto serveru použít tak, jak bude považovat za vhodné.
Společnost Maxwell nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek neumístěných na tomto serveru či jakéhokoli jiného serveru, na nějž zde bude odkaz. Společnost Maxwell tedy nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s žádnými servery na tomto serveru odkazovanými či přístupnými pomocí odkazu zde uvedeného, včetně mimo jiné odpovědnosti vzniklé na základě jakýchkoli obvinění, že obsah poskytnutý některou takovou třetí stranou porušuje zákony či práva jakékoli další osoby či subjektu.
Chcete-li použít odkaz na tento server, můžete se odkázat pouze na jeho domovskou stránku. Odkaz na jiné stránky serveru lze použít pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Maxwell.
Vložit stránky tohoto serveru do rámce jiných stránek, které nejsou součástí společnosti Maxwell je zakázáno.
Společnost Maxwell může tyto podmínky kdykoli změnit tím, že tento text zaktualizuje. Je tedy na vás, abyste pravidelně navštěvovali tuto stránku a kontrolovali si aktuální podmínky, kterými jste vázáni.

SPOLEHLIVOST INFORMACÍ

Společnost Maxwell vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na tomto serveru publikovaných, může však dojít k technickým nepřesnostem či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení společnosti Maxwell opraveny.
Společnost Maxwell může kdykoli upravit jakýkoli materiál na tomto serveru, a to i bez upozornění. Modifikace těchto Právních informací vstoupí v platnost neprodleně po zveřejnění.

Omezení odpovědnosti

TENTO SERVER, JEHO OBSAH, A JAKÉKOLI SLUŽBY ZDE NABÍZENÉ ČI UVEDENÉ JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU K DISPOZICI. SPOLEČNOST Maxwell, JEJÍ MATEŘSKÁ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POBOČKY, ANI JEJICH ZAMĚSTNANCI ČI ZÁSTUPCI NEODPOVÍDAJÍ ZA NÁHRADU ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ČI V SOUVISLOSTI S NÁSLEDUJÍCÍMI DŮVODY: PŘÍSTUP, VYUŽITÍ ČI NEMOŽNOST VYUŽITÍ TOHOTO SERVERU; JAKÉKOLI MATERIÁLY, INFORMACE ČI DOPORUČENÍ, KTERÉ SE NA TOMTO SERVERU OBJEVÍ ČI VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ SLUŽEB NA NĚM POSKYTOVANÝCH; PRODLENÍ, CHYBA ČI VÝPADEK V PROVOZU TOHOTO SERVERU ČI SLUŽEB NABÍZENÝCH NA NĚM ČI JEHO PROSTŘEDNICTVÍM. TOTO KOMPLEXNÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ PRO VEŠKERÉ NÁHRADY ŠKODY BEZ OHLEDU NA JEJICH DRUH.

Jakékoli dotazy prosím směrujte na adresu info@micz.cz