Kurzy

Úspěšní v rozvoji druhých.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Maxwell International, s.r.o. – Otevřené kurzy a tréninky

1. společnost

Společnost Maxwell International, s.r.o. IČ: 25570170 (dále jen Maxwell), poskytuje služby v oblasti vzdělávání, tréninků a poradenství v oblasti „SOFT SKILLS“, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Maxwell a účastníky otevřených kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné.
Cílem společnosti Maxwell je poskytnout účastníkům jednotlivých otevřených kurzů, tréninků a školení, služby té nejvyšší kvality v oblasti vzdělávání zaměřených na praxi.

2. přihlášení

1) Smluvní vztah mezi společností Maxwell a účastníkem kurzu vzniká na základě objednávky. Přihlášení do kurzu je závazné, tzn. účastník kurzu může od smlouvy odstoupit, dle storno podmínek, které jsou upraveny v bodě 4 (storno podmínky).

2) Veškeré aktuální slevy, které je možné při objednání kurzu uplatnit jsou uvedené na: www.maxt.cz/akcni-nabidka , a to včetně podmínek pro jejich uplatnění.
Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu, nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

3. platba

1) Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 21 dní, je celé kurzovné splatné do 14 dnů ode dne přihlášení. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v sídle společnosti (Albertov 7/3a, 120 00 Praha 2) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Raiffeisenbank a.s. Za den zaplacení je považováno datum připsání peněz na účet společnosti Maxwell. V případě, že 7 dní před zahájením kurzu nebude celé kurzovné uhrazené, může dojít ke zrušení objednávky ze strany společnosti Maxwell z organizačních důvodů.

2) V případě přihlášení mezi 21. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 7 dní před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti v sídle společnosti (Albertov 7/3a, 120 00 Praha 2) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Raiffeisenbank a.s. Za den zaplacení je považováno datum připsání peněz na účet společnosti Maxwell. V případě, že 7 dní před zahájením kurzu nebude celé kurzovné uhrazené, může dojít ke zrušení objednávky ze strany společnosti Maxwell z organizačních důvodů.

3) Pokud zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení. Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti sídle společnosti (Albertov 7/3a, 120 00 Praha 2) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Raiffeisenbank a.s. a okamžitým doložením dokladu o zaplacení (osobně, faxem, e-mailem).
Číslo účtu společnosti Maxwell je: XXX/XXX, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží účastník kurzu na základě objednávky.

Smluvní sankce za prodlení
Dostane-li se účastník kurzu při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm společnost Maxwell požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

1) Stornování kurzu před 15. dnem před zahájením kurzu – storno poplatek: 25 % z kurzovného.

2) Stornování kurzu mezi 14. dnem před zahájením kurzu a 4. pracovním dnem před zahájením kurzu - storno poplatek: 50% z kurzovného.

3) Stornování kurzu po 4. pracovním dnu před zahájením kurzu – storno poplatek: plná výše kurzovného.

4) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

a) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude účastník kurzu neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, e-mail) společnosti Maxwell nebo na stránkách www.maxt.cz.

b) V případě zrušení kurzu účastníkovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

c) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti v sídle společnosti (Albertov 7/3a, 120 00 Praha 2), nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.

5. zmeškané hodiny

a) Za neúčast klienta na výuce neposkytuje společnost Maxwell žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

b) V případě nízkého počtu přihlášených uchazečů si dodavatel vyhrazuje právo kurz zrušit; objednavateli v takovém případě bude vrácena plná výše kurzovného. Objednavatel nemusí kurz absolvovat osobně, ale i prostřednictvím náhradníka.

6. certifikát

a) Každý účastník kurzu má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu.

b) Certifikát je vystavován automaticky na poslední hodině kurzu.

7. odstoupení od smlouvy

a) Společnost Maxwell může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost má dříve platící účastník kurzu. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den, mají přednost účastník kurzu, kteří si kurz objednali dříve.

b) Společnost Maxwell si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se účastníkem kurzu a zrušit bez náhrady účast účastníka kurzu v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a trenérů společnosti Maxwell nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

8. změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

9. ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

a) Ochrana osobních údajů účastníka kurzu, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Účastník kurzu tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností Maxwell International, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a zaměstnavatel (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c) Účastník kurzu souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Maxwell International, s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků společností Maxwell International, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

d) Zpracováním osobních údajů může společnost Maxwell International, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

e) Účastník kurzu bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

f) Účastník kurzu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Účastník kurzu prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti Maxwell International, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Maxwell International, s.r.o.

g) V případě, že by se účastník kurzu domníval, že společnost Maxwell International, s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka kurzu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
          I. požádat společnost Maxwell International, s.r.o. o vysvětlení,
          II. požadovat, aby společnost Maxwell International, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost účastníka kurzu podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost Maxwell International, s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav.

h) Požádá-li účastník kurzu o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Maxwell International, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost Maxwell International, s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

i) Účastník kurzu souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti Maxwell International, s.r.o. související se službami společnosti Maxwell International, s.r.o. na elektronickou adresu účastníka kurzu.